Softvér “Liberty”

Softvér Liberty, „inteligentné jadro“, zaručuje optimálne riadenie všetkých technologických prvkov zasnežovacieho systému – vetromerov, hydrometeorologických sond a automatických ventilov na zjazdovke, kompresorov, čerpadiel a všetkých ostatných súčastí strojovne, zabezpečujúcich distribúciu rozhodujúcich médií na výrobu technického snehu, vody a vzduchu, do koncových zariadení, snehových diel. Kostrou systému je vysokorýchlostná sieť SNOCOM, zabezpečujúca rýchly prenos povelov riadiaceho počítača jednotlivým technologickým prvkom zjazdovky a strojovne, regulujúcich a monitorujúcich ich činnosť v procese zasnežovania.Permanentný dialóg medzi diagnostickými prvkami technologickej zostavy zjazdovky (anemometre, hydrometeorologické sondy) a strojovne (teplotné a tlakové senzory), nameraných hodnôt, ich porovnávanie s požadovanými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi parametrami, a realizáciou procesu zasnežovania, naprogramovanými v riadiacom počítači zabezpečuje okamžitú korekciu procesu zasnežovania, odpovedajúcu momentálnemu stavu prostredia, zaručujúcu v ktoromkoľvek časovom momente výrobu snehu podľa “Systému 5P”, t.j. Požadované množstvo, Požadovaná kvalita, Požadované miesto, Požadovaný čas, Primerané delo.Softvér Liberty zabezpečuje štatistiku a archiváciu priebehu procesu zasnežovania, s detailným zaznamenávaním podmienok (klimatické podmienky), stavu médií na jednotlivých bodoch systému (distribuované množstvo, teplota a tlak vody, resp. vzduchu), momentálne pracovné parametre prvkov technologickej zostavy. Tieto údaje sú efektívne využiteľné pri zostavovaní plánu zasnežovania, ktorý je možné tiež naprogramovať a to z aspektu:

 • Permanentného monitorovania
 • Stavu (priorita dela, resp. zostavy diel na určitom mieste zjazdovky)
 • Kvality snehu v škále kvality 0 (absolútne suchý – púder) – 10 (mokrý – ťažký), nezávisle od teploty okolia.
 • Kombinácie uvedených možností

Súčasťou softvéru sú aj prvky podpory a riadenia údržby celého systému zasnežovania

Automatické prvky zasnežovania mY Neige
 • Vysoko výkonný motor a srdce, Vášho zasnežovacieho systému mYNeige
Efektivita
 • Komplexné riadenie všetkých prvkov systému a procesu zasnežovania
 • Permanentné monitorovanie stavu prostredia a technológie systému v každom momente procesu zasnežovania a korekciou jeho príbehu korešpondujúca s nastavenými požiadavkami
 • Korekcia procesu zasnežovania z titulu zmien podmienok prostredia, korešpondujúcou s nastavenými požiadavkami na kvalitu a kvantitu produkcie snehu
 • Rýchly prístup k informáciám a ich zobrazenie v požadovanej forme
Ľahká ovládateľnosť
 • Platforma založená na systéme Windows
 • Nevyžaduje špeciálne znalosti práce s počítačom
 • Prístup k dátam a do Menu jedným klikom
 • Súčasné zobrazenie údajov o zjazdovkách a o strojovniach
Prispôsobivosť
 • Od jednoduchých riešení po komplexné sytémy
 • Adaptabilita systém na špecifické požiadavky zjazdovky
 • Plná kompatibilita up grade prvkov so stávajúcimi technologickými zostavami
Pripojiteľnosť
 • Rádiová sieť
 • Prepojenie cez optické káble
 • Upozornenia prostredníctvom SMS
 • Export štatistických a prevádzkových údajov
 • Diaľková diagnostika, podpora a servis
 • Ďiaľková kontrola
 • Interná sieť