Certifikáty mYNeige

Spokojnosť zákazníka bola už od počiatočných aktivít spoločnosti mY Neige, považovaná za jeden zo základných bodov ich stratégie. Tento záväzok viedol spoločnosť k hľadaniu spôsobov k uisteniu sa, že vždy bude mať vhodné nástroje a postupy k dosiahnutiu cieľa, a to, neustále zlepšovanie a spokojnosť zákazníka.

ISO9001V 90-tych rokoch bola norma ISO* to najlepšou voľbou na dosiahnutie cieľa, najmä tá, ktorá sa zaoberala Systémom manažérstva kvality, čiže ISO 9001. Normy ISO ustanovujú spoločný, medzinárodne uznávaný rámec pre všetky firmy, ktoré ho žiadajú. Dodržiavanie noriem je potvrdzované nezávislými firmami formou pravidelných auditov organizácií a ich systémov vedenia.

V 1994 sa spoločnosť mY Neige rozhodla zaviesť normu ISO 9001, Systém manažérstva kvality, v rámci celej spoločnosti. To viedlo k hlbšiemu preskúmaniu pracovných postupov za účelom zmapovania vedenia aktivít spoločnosti od dizajnu produktu až po predaj a inštaláciu. Cieľom bolo zanalyzovať pravidelné pracovné postupy za účelom ich zlepšovania.

ISO14001Po 10 rokoch od udelenia Certifikátu ISO 9001, sa rozhodla spoločnosť mY Neige postúpiť o stupienok vyššie a hľadieť smerom k ochrane životného prostredia. A naozaj začali, v 2005, významne narastať sporné otázky ohľadom životného prostredia v odvetví zimných športov. Výroba snehu bola jedným z ústredných bodov diskusie týkajúcej sa vybavenia vysokohorských stredísk a ich dopadu na životné prostredie. Po nejakom čase, viac a viac ľudí či už priamo konajúcich v lyžiarskom priemysle alebo nie, cítili potrebu, aby sa začalo niečo robiť v prospech veci.

V tom istom roku spustila spoločnosť mY Neige diagnostiku prostredia v oblasti ich aktivít zároveň s iniciatívou „Správneho snehu“ (“La Juste Neige”). Iniciatívou „správneho snehu“ je vybaviť prevádzkovateľov lyžiarskych centier náležitým príslušenstvom, postupmi a vybavením zjazdovky tak, aby bola produkcia snehu nastavená na optimálne využitie prírodných zdrojov strediska.

O rok neskôr, na základe správy vyplývajúcej z výsledkov diagnostiky prostredia a následne aj iniciatívy „správneho snehu“, mY Neige začal kroky k získanu Certifikátu ISO 14001. Certifikát ISO14001 je norma enviromentálneho manažérstva. Hlavným cieľom normy ISO14001 je „pomôcť organizáciám minimalizovať negatívny dopad ich aktivít na životné prostredie“.

V marci 2008, po 18 mesiacoch analýz, preskúšaní a neúnavného úsilia všetkých pracovníkov spoločnosti, Úrad pre udeľovanie patentov a certifikátov „Bureau Véritas Certification France“ odovzdal Certifikát ISO 14001 spoločnosti mY Neige.

Pre mY Neige, pokrýva Certifikát ISO14001 veľký záber, od produktu, systémového dizajnu až po samotnú inštaláciu a start-up. V súčasnosti, mY Neige pracuje na programe, ktorý je zameraný na ochranu životného prostredia, a to tak, že podrobne sleduje dopad aktivít spoločnosti a aktivít ich subdodávateľov na životné prostredie. Týmto certifikátom sa taktiež upevnili vzťahy so zákazníkmi – prevádzkovatelia lyžiarskych centier, sú takisto zaviazaný k ochrane hôr, k prostrediu, ktoré nám všetkým zlepšuje život.

* ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko), jej hlavnou činnosťou je koordinovať štandardizačnú a normalizačnú technickú činnosť v medzinárodnom meradle.